Головна » 2012 » Липень » 31 » Секс - захист території

Секс - захист території


Сексуальний невроз у дітей

Ди­ти­на рос­те і вже мо­же самостійно пе­ре­су­ва­ти­ся.

Іноді во­на добирається до батьківського ліжка... "якось пізно вночі, зай­ма­ю­чись ко­хан­ням, ми рап­том з жа­хом ви­я­ви­ли, що наш п'ятирічний син стоїть біля ліжка і ди­вить­ся на нас. Я не знаю, скільки ча­су він спостерігав за на­ми, але ме­не ця ситуація шо­ку­ва­ла..." - згадує Ксенія, все ще вра­же­на тим, що її син став свідком інтимної сце­ни.

Зиг­мунд Фрейд, опи­су­ю­чи ви­па­док "лю­ди­ни-вов­ка", де­таль­но розібрав трав­му­ю­чий вплив такої "пер­шос­це­ни" на психіку ма­лю­ка півтора років, у яко­го зго­дом роз­ви­нув­ся страх і сек­су­аль­ний нев­роз. І сьогодні бать­ки, піклуючись про те, щоб убе­рег­ти ди­ти­ну від подібної трав­ми, нерідко за­бо­ро­ня­ють собі будь-який про­яв власної сексу- альності. Виникає па­ра­докс: бать­ки не­мов пе­ретво­рю­ють­ся в "дітей" влас­них дітей.

"Ко­ли двом не вдається спокійно зай­ня­ти­ся лю­бов'ю че­рез те, що за стіною сплять їх дорогі крих­ти, це означає, що дорослі став­лять се­бе в по­ло­жен­ня мо­лод­ших по відношенню до влас­но­го потом­ст­ва, тоб­то пе­ре­вер­та­ють ситуацію з ніг на го­ло­ву, - го­во­рить сімейний пси­хо­те­ра­певт Ган­на Вар­га. - Во­ни ве­дуть се­бе так, як як­що б у су- сідній кімнаті бу­ли їхні бать­ки, - так ство­рю­ють­ся невротичні відносини".

Як роз­ме­жу­ва­ти сімейну територію?

"Двері в кімнату батьків - двері у до­рос­ле інтимне жит­тя, то­му для ди­ти­ни во­на по­вин­на бу­ти за­кри­та, - го­во­рить пси­хо­те­ра­певт Ірина Зем­цо­ва. - В то­му віці, ко­ли він починає хо­ди­ти і го­во­ри­ти, він по­ви­нен зна­ти, що в за­кри­ту кімнату батьків він не мо­же увійти без сту­ку, втім, і бать­кам не вар­то вхо­ди­ти в ди­тя­чу без по­пе­ред­жен­ня". Як­що не прив­чи­ти до цьо­го, ди­ти­на мо­же утвер­ди­ти­ся в ролі гла­ви сім'ї і по­ча­ти ко­ман­ду­ва­ти. "Не за­хи­ща­ю­чи свої кор­до­ни, дорослі віддають всю пов­но­ту вла­ди дитині", - застерігає Ірина Зем­цо­ва. А домігшись вла­ди, ніхто її добровільно не віддасть - це пра­ви­ло поширюється і на дітей.

Щоб у кож­но­го був осо­бис­тий простір, не­ми­ну­че до­во­дить­ся відстоювати. Батьківська па­ра по­вин­на про­яви­ти твердість. "Потрібно вміти ска­за­ти ди- тині "ні ", відмовитися за­до­воль­ня­ти всі її ба­жан­ня, - пояснює Ірина Зем­цо­ва. - Так чоловік і жінка за­хис­тять свою територію, де змо­же спокійно і вільно існувати їх сек­су­аль­не ба­жан­ня".За матеріалами: Новини сьогодні
31-07-2012
nowyny.com/
Додав: adminA
Коментарі: 0
Переглядів: 12120

Коментарі

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]